Black_Swan

31 tekstów – auto­rem jest Black_Swan.

Kolejka do nieba

Szy­der­czością po brze­gi wy­pełnione ławy
niczym sępy, wyczu­lone na woń padliny
za przed­miotową egzys­ten­cją go­niące zjawy
w la­bora­toriach szczęścia zni­kające objawy

W hałasie i dy­mie gni­je życie
niepo­kojąca tęcza szarości
przeświad­cze­nie,że na nic zda się okrycie
ciężko żyć z per­spek­tywą nicości

Próbu­jesz biec, lecz czcze Twe wysiłki
Na­wet niemoc zaczy­na sta­wiać opór
Liczne na dążeniu dro­gi pomyłki
Uważaj- na końcu to ka­ta cze­ka topór 

wiersz • 25 czerwca 2012, 22:35

Ko­lej­ny błąd, ko­lej­ny upadek.
Co­raz ciężej zacho­wać nie­wzruszoną postawę. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 września 2011, 20:41

Piękna szu­kamy w słowie
Naj­chętniej mówiąc o sobie 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 maja 2011, 22:50

Siłę by reali­zować marzenia
od­kry­jesz ,gdy nie będzie już nic do stracenia. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 kwietnia 2011, 18:37

To co bo­les­ne, naj­bezpie­czniej jest uk­ryć pod maską szyderstwa. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 kwietnia 2011, 22:46

To nie czas , ani miej­sce na słabości
Nie możesz poz­wo­lić so­bie na luk­sus przewidywalności 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 marca 2011, 19:49

Na miano człowieka, trze­ba so­bie zasłużyć. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 marca 2011, 21:57

Cza­sami za­miast gor­li­wego zap­rzecze­nia, wo­lałabym usłyszeć ak­ceptację ... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 marca 2011, 00:32

Błędy.

Co­raz ciężej przy­wołać mi w myślach ob­raz Two­jej twarzy
Prze­konałam się, jak to jest - odeb­rać coś, o czym się nieświado­mie marzy
I gdy jest mi ciężko, a cza­sem się tak zdarzy
Two­je ulu­bione piosenki, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 marca 2011, 21:43

Po­magając wszys­tkim dookoła , sam za­taczasz błędne koła. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 marca 2011, 21:25

Black_Swan

gorliwie bram pilnując końca przeoczyłam właściwego gońca. nie dane mi więc trwanie na piedestale- wynagrodzą to kiedyś kunsztowne duszy sale.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Black_Swan

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność